ОБЩИ УСЛОВИЯ

Правила за ползване на услугите („ОУ”)

Този уебсайт е собственост на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ ЕООД (“PLATINUM MINDSET”), регистрирано в България, София, бул. “България” № 118, Бизнес център „Абакус“, ет. 3, ЕИК 206169774.

Използвайки този Уебсайт („Уебсайт“), Вие посочвате Вашето разбиране и съгласие да бъдете обвързани от тези Правила за ползване („ОУ“). Ако не сте съгласни с която и да е част от тези правила за ползване, не използвайте този уебсайт. Продължаващото Ви използване на уебсайта представлява Вашето съгласие с всички срокове, условия и известия и техните евентуални допълнителни изменения или изменения на по-късен етап.

Правилата за ползване важат за този уебсайт, мобилните приложения, а също така, когато е приложимо, и за другите услуги, предлагани от PLATINUM MINDSET, включително за всички събития (и), рекламирани тук (съвместно с уебсайта, наречени „Услуги“) и посочени срокове, условия и известия, при които се предлагат Услугите, включително, но не само, използването на този уебсайт между PLATINUM MINDSET и Вас, когато посещавате и / или закупувате билет или се регистрирате и/или участвате във всяко събитие(я), организирано(и) от PLATINUM MINDSET. PLATINUM MINDSET си запазва правото, но без да е задължен да адаптира, актуализира, трансформира и/или променя Правилата за ползване или Политиката за поверителност и уебсайта или да въвежда нови страници, опции, услуги и/или функции. Терминът “Уебсайт” включва всичко това, освен ако не е посочено друго.

Правилата за ползване не се прилагат за съдържанието на уебсайтове или услуги на трети страни. Услугите Ви се предлагат при условие, че приемате без промяна сроковете, условията и известията, съдържащи се тук. Продължаващото Ви използване на Услугите представлява Вашето пълно съгласие с всички такива условия и известия, и всички допълнителни изменения. Вие потвърждавате и се съгласявате да спазвате правилата за ползване заедно с нашата Политика за поверителност, налична тук , както и всякакви други указания, които PLATINUM MINDSET може да издава на по-късен етап.

Специални условия във връзка с провеждането на BRAND MINDS 2020 LIVE digital event, което ще се проведе на 25 и 26 септември 2020 г.

  • В тази критична ситуация, пред която е изправено човечеството, ние оставаме отдадени на мисията си да обединим света на бизнеса. С най-голям интерес от всеки участник, целият ни екип, както и лекторите на събитието и нашите партньори, се стремят да направят всичко възможно, за да Ви осигурят невероятно изживяване. PLATINUM MINDSET, в качеството си на Affiliate Partner на Организатора на събитието, организира и представлява BRAND MINDS 2020 LIVE digital event за България. Ние се стремим да предоставим достъп до изключителен бизнес опит, независимо от организационната форма като крайната цел е събитието да е едновременно безопасно и запомнящо се. За тази цел благодарение на новите технологии конференцията ще се проведе на 25 – 27 септември 2020 г.
  • Достъп до платформата за предаване на живо ще бъде предоставен на всеки участник до 20 септември 2020 г. чрез имейл адреса, който Титулярят на билета/бенефициентът използва за поръчката на билети. Всички лични данни ще бъдат защитени в надеждна техническа и организационна среда, в пълно съответствие с приложимото законодателство за поверителност, за да се обхване Регламент на ЕС 2016/679. Моля, консултирайте се с нашата Политика за поверителност в това отношение.
  • НАЛИЧНОСТ НА БИЛЕТИТЕ: Билетите ще бъдат налични само за BRAND MINDS 2020 LIVE digital event, насрочено за 25 и 26 септември 2020 г. и няма да бъдат валидни за друго събитие на BRAND MINDS.

Използване на услугите

Регистрация в Уебсайта: Не е необходимо да се регистрирате в Уебсайта, за да имате достъп и да използвате определени функции на Услугите. Ако решите да се регистрирате за Услугите, Вие се съгласявате да предоставите и поддържате вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както е поискано от регистрационната форма на Услугите. Данните за регистрация и друга информация за Вас се уреждат от тези правила за ползване и нашата Политика за поверителност и закона. Ако сте под 16 години, нямате право да използвате Услугите, със или без регистрация. Ако сте под 18 години, можете да използвате Услугите, с или без регистрация, само с одобрението на Вашия родител или настойник.

Вие потвърждавате и приемате, включително, но без ограничение, следното:

а) да спазвате всички известия, указания, правила и инструкции във връзка с използването на Услугите, издавани спорадично от PLATINUM MINDSET, включително, но не само, всички специфични условия, регулиращи използването на специфични аспекти на Услуги и всякакви изменения, експлоатационни правила, указания или политики, които могат да бъдат евентуално публикувани на по-късен етап от PLATINUM MINDSET;

(б) да спазвате всички приложими закони и разпоредби при използването на Услугите;

(в) когато е приложимо, да не споделяте или разкривате потребителското си име и/или парола за достъп на друга страна;

(г) да не се представяте за друго лице или институция или да излагате невярно или по друг начин да представяте погрешно Вашата принадлежност към което и да е лице или институция;

(д) да не качвате или разпространявате по никакъв начин файлове, за които знаете или имате основание да подозирате, че съдържат вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер, програми, макроси или файлове, които могат да навредят на Услугите; или да правите нещо, което би създало или наложи неразумно или непропорционално голямо бреме или натоварване на Уебсайта;

е) да не събирате и използвате информацията за нежелана реклама или други непоискани цели;

ж) да не използвате Услугите за незаконни цели;

з) когато е приложимо, ако по случайност или целенасочено в кореспонденция с нас Вие получите достъп или данни за други участници или представители на участници при каквито и да е обстоятелства, да не публикувате или предавате „спам“ поща или да участвате в нежелано масово разпространение на имейл или да предавате каквато и да е нежелана реклама в каквато и да е форма;

(и) когато е приложимо, да не публикувате, популяризирате или предавате информация чрез Услугите, което може да накърни правата, на която и да е трета страна, включително, но без да се ограничава до авторско право, патент, на която и да е трета страна търговска марка, търговска тайна, права на собственост или права на публичност или поверителност;

(й) да копирате, модифицирате, създавате производни продукти, до ползвате реверсивен инженеринг, обратно сглобяване или да се опитвате по друг начин да откриете първичния код на всеки софтуер, който се използва във връзка с Услугите.

По всяко време PLATINUM MINDSET си запазва правото да разкрие всяка информация, която PLATINUM MINDSET счита за необходима, за да удовлетвори всяко приложимо законодателство, законов процес или правителствено искане или да редактира, отказва да публикува или премахва всяка информация или материали, изцяло или частично, по собствено усмотрение.

Некомерсиално използване на уебсайта

Уебсайтът е за Ваша лична и некомерсиална употреба, освен ако не е изрично уговорено друго. Нямате право да копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения или материали, прехвърляте или продавате всяка информация, софтуер, продукти или услуги, получени от уебсайта. Без предварително изрично писмено разрешение на PLATINUM MINDSET, нямате право да правите „мета-търсене“ в уебсайта, да изпращате или да възложите да бъдат изпращани автоматизирани заявки от какъвто и да е вид на Уебсайта или да използвате Услугите по някакъв търговски начин без нашето предварително изрично писмено съгласие.

Ограничено използване на уебсайта

Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да използвате Уебсайта за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от Правилата за ползване. Нямате право да използвате Уебсайта по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или да наруши който и да е уебсайт(и), мрежа(и), свързан(и) към Уебсайта, или да пречи на използването на друга страна и ползването, на която и да е Услуга. Нямате право да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Уебсайта, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с Уебсайта, чрез хакване, извличане на парола или други легални или незаконни средства. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация по някакви средства, които не са целенасочено предоставени чрез Уебсайта.

Спиране или прекратяване на достъп

Подразбира се и е съгласувано, че PLATINUM MINDSET си запазва правото, изрично само и единствено по свое усмотрение, да ограничи, спре или прекрати достъпа Ви до Уебсайта и свързаните с него услуги или която и да е част от него по всяко време, без предварително уведомление. След прекратяване на достъпа Ви до уебсайта, правото Ви да използвате Уебсайта незабавно се прекратява. PLATINUM MINDSET няма задължение да поддържа никакво съдържание на Уебсайта.

Свързване и връзки към сайтове на трети страни

Ако някой желае да вмъкне хипервръзка към Уебсайта (или която и да е част от него) на който и да е от своите уебсайтове или уебстраници или да копира материал, съдържащ се в Уебсайта, на който и да е друг сървър, е необходимо предварително писмено разрешение от PLATINUM MINDSET.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни („TPS“). TPS e възможно, но не задължително да бъде под контрол на PLATINUM MINDSET. Следователно, PLATINUM MINDSET не може да поеме никаква отговорност за съдържанието или последствията от достъпа, до който и да е свързан уебсайт(ове), включително без ограничение всички връзки, съдържащи се в TPS, или всякакви промени или актуализации на TPS. Вие потвърждавате и се съгласявате, че PLATINUM MINDSET не носи отговорност за съдържание или уеб излъчване или каквато и да е форма на предаване, получена от който и да е TPS, нито PLATINUM MINDSET е отговорно, ако някой TPS не работи по подходящ начин.

PLATINUM MINDSET предоставя връзката(ите) на Вас само като удобство и наличието или поставянето на линк(ове) и/или връзка(и) към TPS не представлява одобрение от страна на PLATINUM MINDSET на този(тези) сайт(ове) или каквато и да е връзка с нейния(нейните) оператор(и). Вие разбирате, че носите отговорност за преглеждането и спазването на Декларациите за поверителност и Условията за ползване, публикувани в съответния TPS.

Организатор на събития

PLATINUM MINDSET (собственик на този уебсайт) е Affiliate Partner на Организатора на събитието BRAND MINDS 2020 LIVE digital event

Организатор на събитието е BRAND EMOTION. Brand Emotion е частна акционерна компания, регистрирана съгласно законите на РУМЪНИЯ и регистрирана в счетоводния и корпоративен регулаторен орган на РУМЪНИЯ с идентификационен номер: RO18154487.

Билети и резервации за събития

Следващата част описва процеса, свързан с придобиване или закупуване на билети или регистриране за събития на този уебсайт, включително различни условия и условия, приложими по време на събитие. Въпреки това, винаги трябва да се чете заедно в съвкупност със сроковете и условията и Политиката за поверителност на този уебсайт.

Всички продажби на билети са предмет на правилата за ползване и нашата Политика за поверителност. По всяко време, ако не сте съгласни с тях и/или не сте съгласни с такова използване и разкриване, моля спрете достъпа или използването на Услугите, достъпни на или чрез този уебсайт. Когато закупите билет или се регистрирате за всяко събитие, организирано от PLATINUM MINDSET, Вие изрично давате пълното си съгласие да се съобразявате с и да бъдете обвързани с правилата за ползване и Защита на данните / Правна информация.

PLATINUM MINDSET си запазва правото да променя правилата за ползване и Политиката за поверителност, включително, но не само, цените на билетите и таксите, свързани с използването на Уебсайта, по всяко време с или без предварително уведомление. Всички изменени или допълнително модифицирани правила за ползване ще бъдат публикувани на този уебсайт. Следователно, ние Ви съветваме да проверявате периодично този уебсайт и особено преди всеки път, когато използвате и/или купувате на нашия уебсайт или използвате някоя от нашите услуги.

Регистрация на достъп до BRAND MINDS 2020 LIVE digital event

Регистрация на достъп до BRAND MINDS 2020 LIVE digital event се извършва след заплащане на поръчката по подадената заявка за билет. Поръчката се заявява чрез изпращане на коректно попълнена информация в електронния формуляр на https://platinum-mindset.com/brand-minds-the-growth-weekend-september-25-27-2020-exclusively-online/. Плащането следва да бъде извършено в рамките на 24 часа от получаването на имейл с потвърждение на заявката, съдържащ номер на поръчката. В случай че плащането не бъде извършено в указания срок (в рамките на 24 часа), поръчката се анулира.

След постъпване на плащането, купувачът получава билета по своята поръчка под формата на код за достъп до платформата за предаване на живо на BRAND MINDS 2020 LIVE digital event.

Информация за посетители на събития: Ако има повече от един потребител, който гледа събитие, ще бъдете информирани от лентата на състоянието в долната част на екрана, след като изберете поне един билет, който да добавите в пазарската количка. Дадено лице се счита за посетител, когато е взаимодействало с платформата за билети през последните 3 минути и се идентифицира чрез уникалния си идентификационен номер на сесията. Системата за броене на посетители не записва IP адреса на потребителя или други данни за идентифицирането му, като геолокация или използвания уеб браузър, така че е възможно, ако един потребител получи достъп до платформата за билети, използвайки едновременно няколко устройства или уеб браузъри, те могат да бъдат регистрирани като множество потребители.

Специални условия, свързани с билети

Всички поръчки подлежат на проверка за наличност и последващо приемане от страна на PLATINUM MINDSET. PLATINUM MINDSET си запазва правото да приеме или отхвърли всяка поръчка, без да посочва причина за такова решение. С поръчката на Билети купувачът се съгласява от свое име и като агент от името на всички лица, за които купува Билети или които ще притежават Билети, закупени от него („Притежател на билети“), да бъде обвързан с тези Правила за ползване (“ОУ”) и Политиката за поверителност.

Цените на билетите, промоциите и отстъпките могат да се променят по време на период на продажба и могат да се различават от събитие, което вече е провеждано или предстои да бъде проведено. Тази преценка е изключително и само в компетенцията на PLATINUM MINDSET. PLATINUM MINDSET няма ангажимент да възстанови суми на Притежатели на билети и/или ползватели на Услуги, поради промяна в цените на билетите, включително, но не само, промоционални цени, отстъпки или каквито и да било специални оферти, освен ако не е изрично уговорено друго.

Билетите трябва да са взети в рамките на сроковете, определени за избрания от Вас начин на доставка. Страните се съгласяват, че няма да се възстановяват суми за билети, които не са взети от Притежателя им или ако притежателят на билетите не присъства на събитието. Купувачите, които са на възраст под 18 години, трябва да поискат родителско съгласие преди да закупят каквито и да е билети/стоки от чрез този уебсайт. Чрез извършването на транзакция на този Уебсайт Вие удостоверявате, че сте навършили 18 години и разбирате Правила за ползване (“ОУ”). Всяко нарушение на тези Правила за ползване може да доведе до невалидност на Вашата покупка и/или в резултат на това да доведе до отказ за достъп до съответното събитие.

Повечето от нашите събития са насочени и ограничени до участници на възраст най-малко 18 години поради сложността на въпросите и по-високото ниво на дискусии, което може да е трудно да се разбере от някои участници, особено от непълнолетни. При специални обстоятелства и по преценка на представителите на PLATINUM MINDSET участниците под 18 години могат да бъдат допуснати до дадено събитие, при условие, че притежават валиден документ за достъп или платен билет, или безплатен или субсидиран билет и трябва да бъдат придружени от възрастен с валиден билет. Достъпът на всеки, който не отговаря на тези изисквания, може да бъде ограничен.

След Вашето потвърждение на поръчката Ви за билети, PLATINUM MINDSET няма ангажимент да възстанови преведената сума и/или да замени билетите с такива за друго събитие. Закупените билети не могат да се прехвърлят, освен ако не е посочено в тези Правила за ползване (“ОУ”) и/или по усмотрение на PLATINUM MINDSET. Препродажбата на билетите на каквато и да е цена е забранена. PLATINUM MINDSET си запазва правото да анулира билети, които са били прехвърлени или препродадени, и да откаже вход на който и да е носител на билета, без да има ангажимент да възстанови преведената сума.

Закупените билети са само за Ваша лична употреба или само за Вашия бизнес и не могат да бъдат препродавани или прехвърляни за търговски изгоди при каквито и да е обстоятелства, включително, но не само, да се използват като част от промоции или състезания, без предварителното писмено съгласие на PLATINUM MINDSET, когато е имало препродажба или опит за препродажба на билети (или всяко друго нарушение на тези правила за ползване), си запазваме правото незабавно да анулираме съответните билети без да имаме ангажимент да възстановим преведената сума. Ние също си запазваме правото да отменим всяка покупка на билети, направена от всяко лице или орган, за когото имаме основание да смятаме, че е свързано с който и да е билетен брокер или спекулант. PLATINUM MINDSET няма да носи отговорност за каквито и да било изгубени или откраднати билети. При специални обстоятелства, PLATINUM MINDSET може да замени някои от тези билети според конкретната ситуация. Замяната може да бъде таксувана.

Билетите се доставят по електронен път чрез електронна поща на посочен от купувача имейл адрес. Ако купувачът закупи няколко билета онлайн, електронните билети няма да бъдат изпратени, докато купувачът не предостави на всеки бенефициент на билет неговите данни, като например имейл адрес, мобилен телефон и пощенски адрес. Онлайн формулярът може да предостави допълнителни полета за въвеждане на тези данни, ако са налични към момента на покупката. Ако не са налице, данните трябва да бъдат съобщени възможно най-скоро на нашия имейл адрес за контакт или чрез формуляра в Уебсайта.

Конкретни условия за достъп и регистрация на събитие

По време на събитията не се разрешава снимане, аудио или видеозапис, освен ако не е указано друго от PLATINUM MINDSET.

PLATINUM MINDSET може да използва изображения на Притежателя на билетите при всяко предаване на живо или видеозапис на екран, фотография, изображение или при публикуване на материал или на уебсайт.

PLATINUM MINDSET има право да отложи, анулира, прекъсне или спре събитие поради извънредна неблагоприятна ситуация като например – времето – всякакъв вид природни бедствия, пандемията или широко разпространената епидемия, опасни или терористични ситуации, неочаквани проблеми с местоположението или законови промени, които възпрепятстват провеждането на събитието, както и всякакви други причини, които водят до невъзможност за провеждане на събитието и са извън контрола на PLATINUM MINDSET; също така и ако един говорител е възпрепятстван да участва поради медицинска спешност или други причини, които са извън контрола на PLATINUM MINDSET.

PLATINUM MINDSET ще уведоми участниците за новите подробности за събитието, което ще бъде организирано в рамките на 1 година от първоначалното събитие.

Предполага се и се приема, че докато представянето на лекторите на събитие е със съгласието на Организатора и съответно на PLATINUM MINDSET, в качеството си на Affiliate Partner, PLATINUM MINDSET не носи отговорност за точността или целесъобразността на информацията, предоставена по време на събитието от всеки лектор и неговите/нейните твърдения и изявления са техни собствени, не е задължително да бъде подкрепена от PLATINUM MINDSET.

PLATINUM MINDSET не приема и не толерира тормоза от какъвто и да е вид към потребителите и участници в събитието под каквато и да е форма и очакваме всички участници да се държат цивилизовано, професионално и подходящо. Всички участници в провежданите събития, които не спазват тези правила, могат да бъдат санкционирани или експулсирани от събитието, без възстановяване на сумата, по преценка на организаторите на събитията.

Възстановяване на средства. Други извънредни ситуации

Тази част от Правилата за ползване (“ОУ”) касае нежеланите неблагоприятни ситуации, когато събитие трябва да бъде отложено, отменено или заменено с друго събитие по каквато и да е причина.

PLATINUM MINDSET може да отмени събитие по каквато и да е причина, чрез писмено предизвестие до Вас. Ако някоя Услуга или конкретно събитие(я) бъдат отложени или отменени от Организатора или от PLATINUM MINDSET, в медиите и/или на този уебсайт ще бъде публикувано официално известие, произхождащо от Организатора или PLATINUM MINDSET. В малко вероятната ситуация на анулиране на събитие, PLATINUM MINDSET не поема никаква отговорност за загуби или щети в резултат на заместване, промяна, отмяна или отлагане на събитие. PLATINUM MINDSET не поема никаква отговорност при обстоятелствата, когато дадено събитие е отменено, разсрочено или отложено поради форсмажорни обстоятелства (както е дефинирано по-долу) или случайна ситуация, непредвидено събитие или всяко друго събитие, което прави изпълнението на събитие недопустимо или невъзможно. За целите на тази клауза случайно събитие включва, но не се ограничава до: пожар, трудова стачка, екстремни условия, атмосферни условия или други извънредни ситуации.

Вие се съгласявате, че няма да имате право и няма да поискате възстановяване на сумата, освен в предвидените на настоящите Правила за ползване (“ОУ”) и закона.

PLATINUM MINDSET не носи никаква друга отговорност или задължения за каквито и да било други разходи, загуби, щети или задължения, които могат да бъдат понесени от купувача, бенефициента/Притежателя на билета в резултат на такова анулиране.

С цел изчистване на всякакви съмнения, PLATINUM MINDSET не приема никакви възстановявания в резултат на Вашата късна регистрация или заявление за отказ от присъствие на събитието. Също така, ако сте си осигурили безплатен/рекламен билет, но вече сте закупили билет, PLATINUM MINDSET няма задължения да възстанови платената сума.

Смяна на лектор(и)/гост(и)

Признава се и се приема, че макар лекторите и темите да бъдат потвърдени по време на публикуването на събитието в Уебсайта, обстоятелства извън контрола на Организатора и/или PLATINUM MINDSET могат да наложат заместване, промяна или отмяна на присъствието на лектор(и) и/или темите. В такива случаи PLATINUM MINDSET си запазва правото да измени изцяло или отчасти съдържанието на публикуваното събитие по отношение на гост лекторите и/или темите, ако е необходимо, без каквато и да е отговорност пред Вас. Всякакви замени или промени ще бъдат отразени на нашата уеб страница възможно най-скоро.

Съгласие за записване и съхранение на Вашите лични данни

Потребителят на този Уебсайт разбира и дава изрично съгласие за задължителните и доброволни данни, събирани от него/нея в процеса на закупуване и или регистриране на билети, продадени от PLATINUM MINDSET (и/или други свързани компании, в конкретния случай). Потребителят и/или купувачът и/или Титулярът на билетите/бенефициентът допълнително дават разрешение за данните за потребителските му акаунти, които да бъдат съхранени от PLATINUM MINDSET. Субектите на лични данни се съгласяват, че на PLATINUM MINDSET ще бъде даден разумен срок за премахване на лични данни след отправено такова искане от потребителя и/или Притежателя на билета/бенефициента.

Потребителят на Уебсайта и/или купувача и/или Притежателят на билета/бенефициента потвърждава и приема, че техните данни ще бъдат използвани и съхраняване за комерсиални цели в съответствие с настоящата Политика за поверителност при посочените законосъобразни срокове и условия за тази цел.

Съгласие за участие в онлайн/офлайн проучвания

Потребителят на Уебсайта и/или купувачът и/или Притежателят на билетите/бенефициентът дава съгласие PLATINUM MINDSET да съхранява всяка информация, доброволно предоставена на PLATINUM MINDSET в хода на участието в онлайн проучвания. Също така субектите на данни се съгласяват и приемат, че данните могат да бъдат използвани за търговски цели в съответствие със сроковете и условията в Политика на поверителност и ще бъдат набирани и съхранявани за тази цел.

Ограничение на отговорността

“Услугите”, включително “Уебсайта” и цялата информация, в т.ч., но не само, текст, графики и хипервръзки, материали, услуги и функции, които съдържат в тях, се предоставят на базата на „както е“ и „както е налична“ за Вашата информация и лична употреба. PLATINUM MINDSET не дава никаква гаранция от какъвто и да е вид и не носи отговорност – договорна или законова във връзка със собственост, нарушаване на авторски или други права на трети страни, продаваемост, количество, качество, точност, пригодност за определена цел, увреждания в следствие на компютърни вируси или друг злонамерен софтуер, по отношение на информацията и материалите, предоставени на уебсайта или през събитията, промотирани на Уебсайта.

PLATINUM MINDSET не гарантира и в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да било щети, загуби или разходи (включително, но не само преки, непреки, специални, косвени, последващи, загуба на печалби, загуба на бизнес, загуба на възможности, загуба на репутация или разходи за покритие на щети), произтичащи по какъвто и да е начин от или във връзка с:

(а) точността, навременността, адекватността или пълнотата на информацията, материалите, услугите и/или функциите, предоставяни на уебсайта или съдържащи се в уебсайта;

(б) достъпа, използването или невъзможността за използване и/или достъп до Уебсайта, Услугите и/или всяка информация или материали на Уебсайта ще бъдат непрекъснати, сигурни или свободни от грешки, дефекти, грешки или пропуски или че всеки установен дефект ще бъде незабавно отстранен;

(в) че Уебсайтът или всяка информация или материали, предоставени в него, ще отговарят на Вашите изисквания или са свободни от вируси или друг злонамерен софтуер;

(г) всички услуги, продукти, информация, данни, софтуер или други материали, получени, отпечатани или изтеглени от PLATINUM MINDSET или от друг уебсайт или уеб страница, свързани с Уебсайта или от друга страна, посочена от Уебсайта;

(д) всеки спор, възникнал между Вас и който и да е трети страни доставчик на услуги на Уебсайта, дори ако PLATINUM MINDSET е бил уведомен за възможността за такива щети, загуби или разходи; и

(е) че използването на материали, показани на Уебсайта, няма да наруши правата на трети лица. Настоящият параграф влиза в сила в максимално допустимата от закона степен.

Въпреки предприетите технически и организационни мерки в опит да се гарантира сигурността на информацията, обработвана и съхранявана от PLATINUM MINDSET, Вие потвърждавате и се съгласявате, че PLATINUM MINDSET (и/или нейните доставчици и партньори, където е възможно,) не носи отговорност и няма гаранция по отношение на сигурността на информацията, предавана от Вас или до използването на уебсайта, или други средства, като например нашите имейли, съобщения, писма и бюлетини или друг вид комуникация, обявяване или известие, и с настоящото приемате риска всяка информация, както е посочено по-горе, предадена или получена да може да бъде достъпна, копирана, променяна, променена, разпространявана от неоторизирани трети лица и/или разкрити от PLATINUM MINDSET и нейните служители или представители на трети лица, които претендират или се представят, че са Вас или че действат от Ваше име и под Ваше ръководство.

Също така се съгласявате, че няма да държите PLATINUM MINDSET или някой от неговите служители отговорни за непозволено увреждане (включително небрежност или нарушение на законово задължение), за какъвто и да е такъв достъп или разкриване или за щети, загуби, разходи или разходи (преки или косвени, предвидими или непредвидими), понесени от Вас в резултат на такъв достъп, използване на Уебсайта или разкриване.

В тази връзка ние сме длъжни да Ви информираме, че някои държави/юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети и горното ограничение може да не се отнася за Вас. Ако обаче не сте доволни от някоя част от Уебсайта или с някое от тези правила на ползване, единственото Ви решение е да преустановите използването на Уебсайта или нашите Услуги.

Също така изрично се съгласявате, че PLATINUM MINDSET няма да носи отговорност нито за каквито и да било заплашително, клеветническо, нецензурно, обидно или незаконно съдържание или поведение на друга страна или нарушение на правата на друг, включително права на интелектуална собственост на този уебсайт или по време на предоставянето на Услугите или във всеки случай, организирани от PLATINUM MINDSET.

Интелектуална собственост

Всички търговски марки, авторски права и други права върху интелектуална собственост и права на собственост в този уебсайт или във всяко събитие, организирано от PLATINUM MINDSET, защитени с предварителна официална регистрация или не, включително, но не само текст, софтуер, код, скриптове, интернет сайтове, музика, звук, снимки, видео, графика, графичен потребителски интерфейс, формуляри, диаграми или всякакво друго съдържание или материали, съдържащи се в уебсайта или представени на събитие (при спазване на правата на организатора(ите), лектора(ите) или презентатора(ите) или разработени в резултат на събитието, принадлежи на PLATINUM MINDSET или други организатори или трети страни – доставчици и автори на съдържание. Употребата на тези материали се допуска само след изрично разрешение на PLATINUM MINDSET за това. (“Съдържание”)

Можете да съхранявате, изтегляте или отпечатвате Съдържанието единствено във връзка с личното Ви използване на Уебсайта и с некомерсиална цел. Можете да получите достъп до материали, показани на Уебсайта, по всяко време, когато те са достъпни за нетърговска употреба, само при условие че Вие винаги запазвате всички забележки за авторски права и други права на собственост, съдържащи се в съответните материали.

Вие обаче нямате право да продавате, копирате, възпроизвеждате, разпространявате, променяте или по друг начин да използвате Съдържанието за каквито и да било обществени или търговски цели или за по-дълго, отколкото е необходимо, без предварително писмено разрешение на PLATINUM MINDSET. В тази връзка, ако имате претенция относно всеки материал, съдържащ се или публикуван на този Уебсайт, можете да се свържете с нас със съответните доказателства и ние ще анализираме, за да поправим, изменим и/или премахнем от нашия уебсайт този елемент. Във всяко отношение, PLATINUM MINDSET си запазва всички права, които не са изрично предоставени във и относно уебсайта и съдържанието и материалите тук.

Записи. Автоматични записи

Вие потвърждавате и се съгласявате, че архивите, съхранявани от PLATINUM MINDSET, във връзка с Вашата употреба, достъп, комуникация, транзакции, инструкции или операции в Уебсайта или Услугите, са обвързващи за Вас за всички цели и представляват категорично доказателство при такива комуникации, транзакции , инструкции или операции.

Вие се съгласявате, че такива записи са допустими като доказателства и че няма да оспорвате допустимостта, надеждността, точността или достоверността на съдържанието на такива записи само въз основа на това, че тези записи са били в електронна форма или са били произведени от автоматизирана компютърна система и следователно, с настоящото сте се отказали от някое от правата си (ако има такива) да възразите в това отношение.

Вие се съгласявате да получавате информационния бюлетин на PLATINUM MINDSET с информация от лидерите в индустрията, бизнес гурута, невероятни предприемачи и върхови технологии и маркетингови тенденции, както и актуални предложения за всички други събития на PLATINUM MINDSET.

Вие се съгласявате да получавате най-новата информация и оферти за събития на PLATINUM MINDSET и когато сте на други уебсайтове. За това се съгласявате да разрешите бисквитките и други инструменти за онлайн дигитален маркетинг да персонализират съдържанието на сайта, функциите на социалните медии и да анализират трафика, като споделяте навигационното ми състояние с партньори за реклама и социални медии на PLATINUM MINDSET като Facebook, Linkedin и Google.

Съгласявате се да участвате в мрежовото приложение на PLATINUM MINDSET, за да се свържете с най-добрите професионалисти в бранша. Съгласявате се да споделите имейл адреса и данните си с партньорите на PLATINUM MINDSET.

Форсмажорни обстоятелства

PLATINUM MINDSET не е отговорна, нито носи отговорност за неизпълнение, анулиране, грешка, прекъсване или забавяне на изпълнението на задълженията си, в работата на уебсайта, предоставянето на Услугите (или която и да е част от тях) или за каквато и да е неточност, ненадеждност или непригодност на съдържанието на Уебсайта, ако това се дължи изцяло или частично, пряко или косвено на събитие или срив, който е извън разумния контрол на PLATINUM MINDSET, който включва без ограничение:

а) всякакви природни бедствия, включително, но не ограничени до земетресение, наводнения, свлачища, бури, други природни бедствия, пандемия или широко разпространена епидемия, пожар;

б) война или терористични актове;

в) местни или чуждестранни решения на изпълнителната власт, изменения на законодателство, актове, разпореждания, директиви, политики, ограничения, разпоредби, подзаконови нормативни актове, забрани или мерки от всякакъв вид от страна на органите на съдебната, изпълнителната или законодателната власт или друг компетентен регулаторен орган, наложени post factum;

г) прекъсване на захранването, действия или бездействие на който и да е оператор на далекосъобщителна мрежа или когато комуникационни линии (независимо дали в България или другаде) не могат да бъдат използвани; и

д) действие или бездействие на всеки доставчик на услуги на трета страна или страна, за която PLATINUM MINDSET не носи отговорност.

Ако дадено събитие бъде отменено поради природно бедствие, пандемия или широко разпространена епидемия, неизбежна авария, пожар, затъмнение, драстично влошаване на времето, наводнение или друго бедствие или поради тероризъм, терористични заплахи, безредици, стачки или блокади или всякакви други събития извън прекия контрол на PLATINUM MINDSET, B PLATINUM MINDSET по свой избор може да отложи събитието от първоначалния график. Участниците, включително притежателите на билети, нямат право да искат възстановяване или за каквито и да е разходи, разходи, загуби, щети или задължения, които могат да бъдат понесени от тях в резултат на такова злощастно отлагане.

Съобщения

Всякакви известия, искания или други официални комуникации се считат за получени от Вас, след като са публикуване на този Убесайт или чрез директен имейл или изпратени в писмен вид до посочен от Вас адрес. Ако информацията е изпратена по имейл, същата се счита за получена от Вас от момента, в който съобщението бъде обработено от доставчика на онлян пощенски услуги на PLATINUM MINDSET, освен ако PLATINUM MINDSET не получи автоматично съобщение за грешка или неполучено писмо, показващо, че имейлът не е изпратен успешно до Вашата пощенска кутия.

Допустимо е PLATINUM MINDSET да посочи и предвиди в тези правила за ползване други методи за изпращане на известия, включително, но не само, всяка форма на комуникация с Вас, като Facebook, Twitter, SMS или Whatsup и т.н., както и моментът, от който такива известия се считат за получени.

Общ отказ от отговорност

PLATINUM MINDSET не носи отговорност за грешки или забавяния в съдържанието, предоставено по време на предоставянето на Услугите или на Уебсайта, или за действия, предприети в зависимост от тях. PLATINUM MINDSET не поема никакво задължение да следи, екранизира, цензурира или преглежда публикации и др. на Уебсайта и отказва всякаква отговорност или отговорност, произтичаща от съдържанието или за всяка грешка, клевета, пропуск, лъжа, непристойни или неподходящи материали, порнографски материали, нецензурирани материали или друг нежелателен материал, съдържащи се сред предоставената информация в Уебсайта.

Нищожност и недействителност на ОУ

Ако някоя от разпоредбите или част от тези Правила за ползване (“ОУ”) бъде счетена за невалидна или неприложима, то такава разпоредба или част от нея се заличава и по възможност се заменя по право с близка до нея, а останалите разпоредби не се засягат и остават в сила.

Общо съгласие

Продължавайки използването на този Уебсайт и Услугите, Вие потвърждавате, че сте се съгласили и сте дали пълно съгласие на PLATINUM MINDSET да се свърже с Вас, според случая, от Facebook, телефон, имейл, SMS, wechat, Whatsup или други средства по отношение на покупка и/или регистрация на билети за Услугите, включително за бъдещи възможности или събития. Освен това сте дали информираното си съгласие Вашият имейл адрес да бъде включен в пощенския списък на PLATINUM MINDSET с оновната цел – уведомяване за продукти и/или услуги, които предлага PLATINUM MINDSET, нейните партньори или свързани лица. Всеки имейл от PLATINUM MINDSET трябва да Ви предоставя възможността за отписване от този списък.

Обратна връзка и коментари (включително оплаквания) относно правилата за ползване, уебсайта и нашите услуги

Ние приветстваме всякакви коментари, отзиви и конструктивни оплаквания от всеки във връзка с този уебсайт, нашите услуги и всяко събитие, популяризирано или предоставяно на този уебсайт. Ние правим всичко възможно да отговорим своевременно и да адресираме всякакви оплаквания от клиенти, когато е разумно. Можете да се свържете с PLATINUM MINDSET на имейл office@platinum-mindset.com или на телефон: +359 882 79 41 23.