ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY POLICY)

Настоящата Политика за защита на личните данни на “ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ” ЕООД (“Политика”) представлява синтезирана информация относно предприетите от нас действия по осигуряване сигурността на предоставяните от Вас лични данни.

Ние от ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ ЕООД, наричан за краткост в настоящия документ “ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ”, осъзнаваме и сме наясно с проблемите, свързани с поверителността, които могат да възникнат във връзка с упражняваната от нас търговска дейност и предоставяните от нас продукти и услуги. Нашата Политика се прилага:

 • При влизане в преговори и/или възникване на търговски или облигационни отношения във връзка с предоставяните от нас продукти и услуги;
 • При обработване на Вашите данни с цел постъпване на работа в ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ;
 • В други регламентирани случаи, при които ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ има законово основание да обработва Вашите данни или с Ваше изрично съгласие;
 • При посещаване на нашия сайт.

Извършвайки всички горепосочени действия, потвърждавате, че приемате нашата Политика.

Следната Политика обхваща обработката на лични данни, събирана, обработвана и съхранявана от ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ, за целите, за които са предназначени.

За гарантиране и защита на Вашите законни интереси, свързани със сигурността на Вашите лични данни ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ предоставя следната информация:

1. Информация относно Администратора на лични данни

 • “ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ” EООД, ЕИК 206169774, Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 118, ет. 3, Бизнес Център Абакус

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. България 118, ет. 3, Бизнес Център Абакус

E-mail: office@platinum-mindset.com

Телефон за контакт: 0882 79 41 23

2. Информация относно компетентния надзорен орган

 • Комисия за защита на личните данни, Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Телефон: 02 915 3518

Официална интернет страница: www.cpdp.bg

ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ събира различни категории лични данни в зависимост:

 • целите на обработването;
 • правното основание за обработването.

Обработваните лични данни се използва само за бързо и ефективно предоставяне на нашите продукти и услуги на нашите клиенти. Освен това можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим важна информация за продукта или услугата, която използвате, а също така и да Ви информираме за провеждането на обучителни конференции, семинари, събития, инициативи и др.

3. Цели на обработването, за които са предназначени Вашите личните данни

 • Осигуряване на законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на облигационни, търговски, гражданскоправни, трудови и др. правоотношения;
 • Изпълнение на задълженията на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ по действащото гражданско, облигационно, търговско, данъчно, осигурително, трудово и друго законодателство;
 • Изпълнение на предмета на договори, сключени с контрагенти;
 • За маркетингови цели;
 • Защитата на собствеността и интересите на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ;

4. Правно основание за обработването на Вашите личните данни

 • с Ваше изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по искане на Вашите данните преди сключването на договор;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ или на трета страна;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ;
 • Изпращането на електронен формуляр за заявка/поръчка, както и на запитване по електронната поща (посочена в секция Контакти) се счита за доброволно съгласие за предоставяне на лични данни и правно основание за обработване на Вашите лични данни. Тези данни е възможно да бъдат използвани за маркетингови цели, в резултат на което Вие ще бъдете информирани за актуални предложения за събития на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ.

5. Категории лични данни, които е възможно да събира и обработва ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ:

 • Лични данни на служители, клиенти, контрагенти – физически лица: име, имейл адрес, телефонен номер;
 • Икономическа идентичност: участие в дружества, сдружения, притежавано имущество, кредитна информация, банкова информация, размер на възнаграждение, възможно е и събиране на лични данни, свързани с ползване/погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения в случай, че такива са предоставени от орган по принудително събиране на вземания;
 • Социална идентичност: информация за месторабота към момента на възникване на облигационните правоотношения, образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
 • Лични данни относно гражданскоправния статус на лицата, необходими за длъжностите, свързани с материална отговорност (напр. свидетелства за съдимост).

Данните могат да бъдат получени от субекта на лични данни или от публично достъпен източник.

Възможно е на уебсайта platinum-mindset.com да бъдат публикувани снимки от събития, организирани от нас или въз основа на сключени договорни отношения, по които ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ представлява страна.

ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ съхранява Вашите лични данни за определен период от време в зависимост от техния характер, целите на обработването им и правното основание за тяхното събиране. Възможно е ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ да съхранява Ваши данни дори след приключване на взаимоотношенията Ви с нас. ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ или трета страна или друго. Запазваме тази информация, за да защитим нашето дружество при спорове и производства, да спазим законовите задължения, да отговорим на регулаторните изисквания и т.н. Също така, ако искате да използвате отново нашите услуги в бъдеще, е по-лесно да Ви окажем съдействие.

През целия период на съхранение ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ, като отчита достиженията на техническия прогрес, както и рисковете за Вашите права и свободи, прилага подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на Вашите лични данни.

6. Срок, за който Администраторът съхранява Вашите лични данни

 • Сроковете на съхранение на Вашите лични данни са съобразени с техния характер, целите на обработването им и правното основание за тяхното събиране, а също така и при съблюдаване на законодателството на ЕС и вътрешното законодателство на Република България.
 • Данните в Регистър “Персонал” се съхраняват в определени от действащата нормативна уредба различни задължителни срокове – от 6 месеца до 50 години за различни видове документи.
 • Данните в Регистър “Клиенти”, “Контрагенти” се съхраняват в определени от действащата нормативна уредба – до 10 години, а общият принцип е съхраняване до 5 години след прекратяване на взаимоотношения с Вас или погасяване на задълженията.
 • Данни, събрани във връзка с упражняване на правата Ви като субект на данни – до 5 години.

ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ уважава и защитава Вашата лична информация. Ето защо ограничаваме достъпа до предоставените от Вас лични данни до служители на дружеството и получатели, които се нуждаят от тази информация, за да изпълняват своите задължения. Тези, които имат достъп до лична информация, подлежат на стриктни договорни задължения за поверителност. Вашата информация е възможно да бъде разкрита на публични органи, които имат право по закон да получат лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на ЕС или вътрешното законодателство на Република България. Не можем да гарантираме абсолютна сигурност. Няма гаранция, че информацията няма да бъде достъпна, оповестена, променена или унищожена поради нарушаване на нашите физически, технически или управленски гаранции, но ние полагаме всички усилия, във всеки един момент, да гарантираме адекватни и съобразени с изискванията на нормативната уредба, мерки за сигурност на Вашите лични данни.

7. Можем да споделим личните Ви данни със следните категории получатели само в следните случаи:

 • Получатели: В някои случаи можем да сътрудничим тясно с партньорски организации и е възможно да споделяме Вашите лични данни за изпълнението на договори;
 • Получатели: Можем да наемем други физически или юридически лица, които да действат като наши посредници или дистрибутори; следователно можем да споделим с тях личните данни на нашите клиенти. Тези получатели няма да използват Вашата информация за други цели, освен за изпълнението на конкретни договорни задължения;
 • Трети страни или публични органи: За защита на правните интереси на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ и други: Може да е необходимо – по закон, съдебен процес, съдебни спорове и/или искания от страна на публични органи да разкрие Вашите лични данни.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни Вие можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването им, да поискате ограничаване на обработването или да поискате допълване, коригиране или изтриване на Вашите лични данни, а също така ако считате, че Вашите права са нарушени можете да подадете жалба директно до компетентния надзорен орган.

За допълнителна информация за упражняване на Вашите права може да се свържете с нас или с нашия служител по поверителност на лични данни.

8. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 • Вие имате право да изискате и получите от ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Вие имате право да изискате от ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ да коригира или попълните неточни или непълни лични данни.
 • Вие имате право да изискате от ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ да ограничи обработването на личните Ви данни.
 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка и да поискате “да бъдете забравени”.
 • Вие имате право да изискате ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ да прехвърли Вашите личните данни на друг администратор.
 • Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако същите се използват за целите на легитимните интереси на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ или на трета страна, или ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ (директен маркетинг, профилиране).
 • ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ е длъжен да Ви отговори най-късно в едномесечен срок, като в отговора Ви уведомява дали се изисква нещо конкретно от Ваша страна. Възможно е ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ да иска да удостоверите Вашата самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ предоставя искана от Вас информация на хартиен или електронен носител.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните данни

 • Ако установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ е длъжен да Ви уведоми за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ не е длъжен да Ви уведомява, ако е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

10. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган

 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или действащата нормативна уредба за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Сигурността на Вашите лични данни е много важна за нас и правим всичко възможно, за да осигурим тяхна защита.

За да защитим Вашите лични данни, ние ограничаваме достъпа до нея на служители на ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ и получатели, които се нуждаят от нея, за да изпълняват своите задължения. Освен това тези, които имат достъп до лична информация, подлежат на стриктни договорни задължения за поверителност и носят отговорност, ако не изпълнят тези задължения.

ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ защитава вашите данни, като използва физически, технически и административни мерки за сигурност за намаляване на рисковете от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване и промяна, съобразени с достиженията на техническия прогрес и изискванията на нормативната уредба.

11. Мерки за сигурност

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни и съобразени с достиженията на техническия прогрес, ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ прилага строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • използване на криптирана връзка за достъп до platinum-mindset.com;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • регулярна оценка на ефективността на мерките за сигурност.

12. Други разпоредби

 • ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ не прилага автоматизирани вземания на решения и профилиране.
 • ПЛАТИНУМ МАЙНДСЕТ не предоставя лични данни на трети държави или международни организации.